A pranohet namazi kur merr abdes nga një here dhe jo tre?

0
1224

Pyetje: Cili është vendimi Islam për atë i cili për të zënë namazin (në kohë apo me xhemat), gjatë abdesit i lanë gjymtyrët vetëm nga një herë, jo tri herë?

Përgjigje: Abdesi i tij është i saktë (valid), duke u bazuar në shumë hadithe të sakta që tregojnë se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ndonjëherë i lante gjymtyrët e tij vetëm nga një herë.

Suksesin e jep Allahu, salatet dhe selamet qoshfin mbi të Dërguarin, dhe mbi familjen dhe shokët e tij.

6/123. Numri i fetuasë: 6320.
Komisioni në përbërje të: AbdulAziz ibën Baz, AbduRrezak Afifi, Abdullah ibën Gudejan, Abdullah ibën Ku’ud.