A mund të thërrasim në Fenë e Allahut nëpërmjet disqeve, internetit apo mjeteve të tjera bashkëkohore…?

0
682

A mund të thërrasim në Fenë e Allahut nëpërmjet disqeve, internetit apo mjeteve të tjera bashkëkohore…?
Mendoj se është e domosdoshme t’i përdorim këto mjete informacioni në thirrje, sepse me anë të tyre çështja u bëhet e qartë njerëzve. Gjithashtu mendoj se mjetet e informacionit duhet të përdoren për të ftuar në fenë e Allahut të Madhëruar si psh: të përcaktojë një program për thirrje në njëhsimin e Zotit, një tjetër përsa i përket Emrave dhe Cilësive të Allahut, një tjetër mund të jetë për fikhun etj…pra aktiviteti në media të jetë i gjerë dhe i përgjithshëm. Gjithashtu trajtimi i temave të mos bëhet i ngjeshur në mënyrë që të mërzisë shikuesit…”

(Shkëputur nga libri “Rigjallërimi Islam” i shejh Uthejminit)