A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

0
1032

Dispozita e ikametit kur dikush dëshiron të falet i vetëm !

Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë:
Ka thënë Ibn Hazmi në librin e tij “el-Muhala” 3/125:
“Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet të thërret ezanin e as ikametin.
Por, nëse i tilli e bënë një gjë të tillë (e thërret ezanin dhe ikametin), ai ka bërë një vepër të mirë.
Ngase nuk ka argument të veçantë që tregon se na obligohet thirrja e ezanit kur falemi vetëm”

Perktheu Suad Shabani