A lejohet loja dhe puthja me gruan gjatë agjërimit

0
2431Lejohet që agjëruesi ta puthë gruan e tij dhe të luajë me të, edhe pse është agjërueshëm, nëse është i moshuar, kurse për të riun një gjë e tillë nuk është e preferuar. Argument për këtë është rasti kur Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ia kishte lejuar këtë një plaku, por nuk ia kishte lejuar një të riu.

Referencat:

1 – Mexhmu’ul-Fetava të Bin Bazit

2 – Mesail anis-Sijam, El-Uthejmin

3 – Tebsiretul-Enam bi ehemmi mesailis-Sijam, Abdullah el-Hamadi

4 – Sifatu Savmin-Nebijj, Ali el-Halebi & Selim Hilali

5 – Fikhu en Nevazil, El Xhizani