A e prish agjerimin dalja e gjakut?

0
16081

 

Dalja e gjakut nga cilado pjesë e trupit nuk e prish agjërimin, qoftë edhe nga hunda apo goja, mirëpo duhet të kemi kujdes: nëse gjaku del nga hunda apo goja, mos ta gëlltisim.

As analizat e gjakut nuk e prishin agjërimin, pa marrë parasysh sa është sasia e gjakut të nxjerrë nga trupi.

Referencat:

1 – Mexhmu’ul-Fetava të Bin Bazit

2 – Mesail anis-Sijam, El-Uthejmin

3 – Tebsiretul-Enam bi ehemmi mesailis-Sijam, Abdullah el-Hamadi

4 – Sifatu Savmin-Nebijj, Ali el-Halebi & Selim Hilali

5 – Fikhu en Nevazil, El Xhizani