A prishet agjërimi kur e humb vetëdijen?

0
1042

Pyetje: “Cili është gjykimi për humbjen e vetëdijes dhe vjelljen gjatë ditës në Ramazan?”

Përgjigje: “Humbja e vetëdijes nuk e prish agjërimin dhe as vjellja. Sa i përket hadithit:

مَن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومَن استقاء عمداً فليقض

“Kujt i vije për të vjellë nuk duhet ta kompensoj agjërimin. Ndërsa ai që vjell qëllimisht është i obliguar që ta bëjë këtë.” [1]

Ky hadith është i dobët, andaj nuk mund të merret për argument.

___________________________

[1] Ebu Davudi (2380), Tirmidhiu (720), Ibn Maxheh (1676) dhe Ahmedi (10468). Autentik sipas Albanit në “Sahihul-Xhami’” (6243).

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (v. 1422)

Burimi: “Fadaih ue Nesaih”, fq. 80.

p.m.