xhamiambret.com Blog

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr El Akhfeshu ka thënë: Hamdi është Lëvdata. Eth-Thalebu ka thënë: Hamdi (Lëvdata) mund të jetë si rezultat i mirësisë...

Shtyllat e falënderimit!

Shtyllat e falënderimit! Ibnu Kajjimi rahimehullah ka thënë: Falënderimi i një mirësie përbëhet nga tre shtylla: 1)Mirënjohja me zemër 2)Të shprehurit në lidhje me atë...

Çfarë është heshtja?

Çfarë është heshtja? Heshtja është bukuri pa stoli. Heshtja është prestigj pa pushtet. Heshtja është kështjellë pa mure. Heshtja shpeshherë nuk ka nevojë të justifikohet...