xhamiambret.com Blog

Një hadith madhështor

Profeti ynë i dashur ka thënë: “Njeriu më i dashur tek Allahu i Madhëruar është ai që është më i dobishmi për njerëzit. Vepra më...