xhamiambret.com Blog

Si e celte Profeti Muhamed iftarin?

I Dërguari [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Njerëzit janë në të mirë përderisa e nxitojnë iftarin”. (Mutefekun alejhi) “Ummeti im do të mbesin në sunnetin...

Urtësia e ngrenies se syfyrit

Allahu e ka bërë obligim për ne agjërimin ashtu siç ishte obligim edhe për popujt e mëhershëm nga ithtarët e Librit. Allahu i Lartësuar thotë:...

Si ta gje naten e Kadrit ?

Në librin “Reudatu Nedije”: (1/576) thuhet: “Ka mospajtime se kur është ajo natë, dhe thënia më e fortë është se ajo është në natët teke...