xhamiambret.com Blog

Ç’do të thotë të braktisësh Kuranin?

Ç’do të thotë të braktisësh Kuranin? Tefsiri i ajetit: “وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا”سورة الفرقان: 30  “Profeti tha: O Zoti...

Duaja kur hyn në tualet

KUR HYN NË TUALET: ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ،الل مسب Bismil-lâh, All-llâhum-me in-nî eûdhu bike minel-ħubuthi uel- ħabâithi. (Me emrin e Allahut....

Si i vulosin mëkatet zemrën

MËKATET VULOSIN ZEMRËN Nëse shtohen, mëkatet e vulosin zemrën e të zotit. Në Kuran, Allahu thotë: “Jo, nuk është ashtu! Por, të këqijat që punuan,...