xhamiambret.com Blog

Dobi nga shkenca e hadithit

Dobi nga shkenca e hadithit Muslimi ishte nxёnёs i Buhariut Buhariu ishte nxёnёs i Ahmedit Ahmedi ishte nxёnёs i Shafijut Shafiju ishte nxёnёs i Malikut...

Tefsir disa ajete nga surja Lejl

Thotë Allahu i Lartësuar në fund të sures Lejl: 17.”Dhe do të shmanget prej tij (Xhehennemit) më i devotshmi (më i qëndrueshmi në kufijtë e...

Denimi i ngrënësit të kamatës

Ngrënësi i kamatës Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abdulvahid (Allahu e shëroftë!): Robër të Allahut! Allahu Lartësuar në Librin e Tij thotë: “Dhe, kur...