4 lutjet që duhet të bësh në teshehud

Thote i derguari i Allahut – paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te dhe familjen e tij-:

“Kur te bej teshehudin ndonjeri prej jush, te kerkoj mbrojtjen e Allahut nga kater (gjera):
Prej denimit te Xhehennemit,
prej denimit te Varrit,
prej sproves se jetes dhe vdekjes dhe prej sherrit (te keqes) se Mesihit Dexhxhalit,
pastaj le te lutet per veten e tij per cfare te doje”.

Hadithin e ka saktesuar imam Albani -Allahu e meshirofte

You may also like...