4 lutjet që duhet të bësh në teshehud

0
1482

Thote i derguari i Allahut – paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te dhe familjen e tij-:

“Kur te bej teshehudin ndonjeri prej jush, te kerkoj mbrojtjen e Allahut nga kater (gjera):

Prej denimit te Xhehennemit,

prej denimit te Varrit,

prej sproves se jetes dhe vdekjes dhe prej sherrit (te keqes) se Mesihit Dexhxhalit,

pastaj le te lutet per veten e tij per cfare te doje”.

Hadithin e ka saktesuar imam Albani -Allahu e meshirofte