12 dobitë e faljes së namazit të natës

0
2274

Dobitë e faljes së namazit të natës;

1. Afrim tek Allahu xhele ue ala.

2. Falja e tij është e lehtë dhe e pëlqyer, por shpërblimi i tij është i madh.

3. Mbrojtje nga mëkatet.

4. Shlyerje e mëkateve.

5. Shkak i ngritjes së pozitës tek Allahu.

6. Largim i sëmundjeve të ndryshme.

7. Përngjasim me të parët tanë(pejgamberët, sahabët, selefët, etj).

8. Ndihmon në faljen e namazit të sabahut në kohën e tij dhe në xhami.

9. Përmes namazit të natës forcohet hifzi(memorizimi) i Kur’anit dhe ruajtja e tij.

10. Është prej veprave më të pëlqyera dhe më dashura tek Allahu xhele ue ala.

11. Është nderë dhe respekt për besimtarin në dunja dhe në ahiret.

12. Namazi më me vlerë pas namazit farzë është namazi i natës.

nga arabishtja;
Suad B. Shabani