Mbylle ditën me punë të mira

0
186

Njerëzit e mirë, më parë, fillimin e ditës e shfrytëzonin për dynjanë, fundin e saj për ahiretin!

Kush e mbyll ditën me punë të mira, e gjithë dita i vlerësohet e mirë.

Ibnul Mubarek ka thënë: “Kush e mbyll ditën me përmendjen e Zotit, i shkruhet sikur e ka përmendur Zotin gjithë ditën”

Prandaj, siç ka thënë Hasen el Basri: “Ata, vlerësonin më shumë fundin e ditës, sesa fillimin e saj”

Në hadith transmetohet “Punët vlerësohen sipas përfundimit të tyre”!

Pra, kështu vlerësohet edhe dita e njeriut.

Mirandi Shehaj

Subscribe