Lutja kur hyjmë në shtëpi

0
2906

DHIKRI KUR HYJMË NË SHTËPI:

Profeti Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të thote:Kur burri hyn në shtëpi, le te thote:

انبر الل ىلعو ،انجرخ الل مسبو ،انجلو الل مسب انلكوت

Bismil-lâhi uelexh’nâ, ue bismil- lâhi ħarraxh’nâ ue alell-llâhi rrab- binâ teuek-kel’nâ.

(Me emrin e Allahut hyjmë në shtëpi e po me emrin e Tij dalim, dhe Allahut, Zotit tonë, iu mbështetëm!”. Pastaj le t’i japë selam familjes së vet)1

1Ebu Daudi. Sipas Ibn Bazit senedi është mirë. [Në fakt, hadithi është i dobët, sepse ka ndërprerje në sened, siç e ka faktuar Albani në Silsile daife: 5832]. Por kur hyjmë në shtëpi, themi: «Bismilah», sepse në një hadith tjetër të saktë, Pejgamberi ( paqja e Allahut ) thotë: “Kur njeriu hyn
qofshin me të në shtëpinë e vet dhe përmend Allahun teksa hyn dhe kur fillon ushqimin, shejtani u thotë vëllezërve, ndihmësave dhe shokëve të tij po prej shejtanëve: ‘Këtë natë nuk keni as vend për të ndenjur dhe as darkë!» (Muslimi).

Mburoja e Muslimanit