Duaja pas mbarimit të abdesit

0
11127

DHIKRI PAS MBARIMIT TË ABDESIT

Esh’hedû en lâ ilâhe il-lAll-llâhu uahdehu lâ sherîke lehu, ue esh’hedû en-ne Muham-meden abduhu ue rrasûluhu.

(Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Një, i Vetëm dhe i Pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij) 1

نيرهطتملا نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا

All-llâhum-mexh’alnî minet-teu- uâbîne uexh’alnî minel mutetah- hirîne.

(O Allah! Më bëj prej atyre që pendohen dhe më bëj prej atyre që pastrohen!) 2

،تنأ لاإ هلإ لا نأ دهشأ ،كدمحبو مهللا كناحبس كيلإ بوتأو كرفغتسأ

Subhânekell-llâhum-me ue bi ham- dike, esh’hedu en lâ ilâhe il-lâ Ente, estagfirruke ue etûbu ilejke!

(O Allah, Ti je pa të meta. Lartësoj lavdinë Tënde! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Teje! Ty të kërkoj falje për gjynahet dhe te Ty kthehem me pendim!)3

1 Muslim.

2 Tirmidhiu (Sahih Tirmidhi).

3 Nesaiu në «Amelul jeumi uel-lejli» (Irvaul Galil) [Hadithi është i saktë].