Duaja kur veshim një rrobe të re

0
9091

KUR VESH NJË RROBË TË RE:

هريخ  نم  كلأسأ  ،هينتوسك  تنأ  دمحلا  كل  مهللا ام رشو هرش نم كب ذوعأو ،هل عنص ام ريخو هل عنص

All-llâhum-me lekel hamdu Ente keseutenîhi, es’eluke min ħajrihi ue ħajri ma sunia lehu, ue eûdhu bike min sherr-rrihi ue sherr-rri mâ sunia lehu.

(O  Allah!  Ty  të  takon  lavdia!  Ti më bëre rrizk këtë veshje. Të kërkoj të ma bësh të dobishme dhe të më mundësosh përdorimin e saj në të mirën për të cilën është prodhuar! Kërkoj të më mbrosh nga sherri24  i saj dhe nga përdorimi i saj për gjynahe!)25.

25  Ebu Daudi [Hadithi është i saktë].
Mburoja Muslimanit