Duaja kur hyn në tualet

0
4641

KUR HYN NË TUALET:

ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ،الل مسب

Bismil-lâh, All-llâhum-me in-nî eûdhu bike minel-ħubuthi uel- ħabâithi.

(Me emrin e Allahut. O Allah! Të lutem më mbro nga shejtanët dhe shejtanet!)29

 

29  Buhariu dhe Muslimi, [Për thënien «Bismilah» para këtij dhikri vlen si argument hadithi i saktë që përmendet në shënimin pararendës (Tamamul mine)].

Mburoja Muslimanit