Vetëm Allahu është Ai i cili meriton të adhurohet

0
1201

Shejkhu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: (Zoti është ai i cili meriton të adhurohet). Zoti është Krijuesi i çdo gjëje, Ai i cili përkujdeset për robërit e Tij duke ju dhënë mirësitë e Tij. Zoti është ai i cili meriton të adhurohet, i pa të meta dhe i Lartësuar është Ai.

(Argument për këtë është Fjala e Allahut të Lartësuar: O ju njerëz! Njësojeni në adhurim (adhurojeni vetëm Atë) Zotin tuaj cili është përkujdesur dhe ju ka krijar ju dhe të tjerët para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Ai jua ka bërë Tokën vendqëndim dhe vendbanim dhe e ka bërë qiellin strehë për vendbanimin tuaj (në të cilin gjenden gjërat e nevojshme për ju si dielli, hëna, yjet) dhe ju zbret nga qielli (retë) ujë me të cilin mbijne farat dhe dalin bimë e fryte tek të cilat është rrizku juaj, kështu që mos adhuroni krahas Allahut tjerë (të cilët janë si ju: jane krijuar dhe ju vjen rrizku prej Allahut)el Bekare 21-22

Allahu i Lartësuar e i pa të meta i ka urdhëruar të gjithë njerëzit ta adhurojnë Atë dhe të heqin dorë nga adhurimi i tjerëve krahas Tij. Ky është kuptimi i fjalës ‘’La ilahe il-lAllah‘’

Allahu i pa të meta dhe i Lartësuar ka përmendur kuptimet që përmban adhurimi ndaj Tij: se Ai është Krijuesi i tyre (njerëzve), Krijuesi i baballarëve të tyre, Krijuesi i qiejve dhe tokës, Ai i cili zbret shiun, jep rrizqet. I tilli e meriton të adhurohet.

Fjala e Allahut: ‘’O ju njerëz adhurojeni Zotin tuaj!’’ përmban pohimin e adhurimit për Allahun.

Fjala e Allahut: ‘’Mos adhuroni krahas Allahut askënd tjetër!’’ përmban mohimin e adhurimit ndaj tjerëve përveç Allahut sepse Allahu i Lartësuar nuk asnjë ortak.

(Ibn Kethiri, Allahu i Lartësuar e mëshiroftë, ka thënë)

Mufesiri (komentuesi i Kuranit) i famshëm, ka thënë në tefsirin e tij ‘’Tefsirul Kur’an el Adhijm’’:

(Krijuesi i këtyre gjëra është Ai  i cili meriton të adhurohet) Po, padyshim. Krijuesi i qiejve dhe i tokës, Ai i cili ‘’e ka bërë qiellin strehë për vendbanimin tuaj (në të cilin gjenden gjërat e nevojshme për ju si dielli, hëna, yjet) dhe ju zbret nga qielli (retë) ujë me të cilin mbijne farat dhe dalin bimë e fryte tek të cilat është rrizku juaj’’ (Bekare, 22) rrizqet e krijesave. Ky është Ai i cili meriton të adhurohet, këtë e kërkon logjika.

Ai i cili adhuron bashkë me Allahun tjerë ka devijuar nga rruga e drejtë. Ka barazuar me Allahun e Madhërishëm tjerë që nuk janë si Ai. Allahu nuk ka të barabartë me Të. Ai i cili adhuron bashkë me Allahun tjetër kënd, e ka bërë në veprën e tij atë të barabartë me Allahun.

Shejkh Abdurrahman ibn Nasir el Berrak, Allahu e ruajtë.

Sherh Thelethetul Usul

Anis Agovi