Të qëndrosh me njerëz të mirë mund të kalosh nga gjashtë gjëra negative në ato gjashtë pozitive:

0
244

Ibn Kajimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:Të qëndrosh me njerëz të mirë të mundësojnë të kalosh nga gjashtë gjëra negative në ato gjashtë pozitive:

1- Nga dyshimi në siguri.

2- Nga syefaqësisa në sinqeritet.

3- Nga shkujdesja në përkujtim.

4- Nga dëshira për këtë botë tek dëshira për ahiret.

5- Nga mendjemadhësia në modesti.

6- Nga nijeti i keq për në këshillë .

Igathetu El lehfan 1/136.
Muhamed Estrefi