Sytë e tre personave nuk do ta shohin zjarrin e Xhehenemit

0
14545

Lum ai që e ul shikimin kur pranë tij kalon një grua, apo kur ai kalon pranë saj!

Lum ai që kur e lexon gazetën i largon sytë nga pamjet e turpshme e të papërshtatshme!

Lum ai që i ruan sytë nga shikimi i videove të këqija (të pamoralshme)!

Lum për të, ngaqë e ka përgëzuar i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) me fjalët: “Sytë e tre personave nuk do ta shohin zjarrin e Xhehenemit (nuk do të dënohen në të)….” dhe në mesin e tyre e përmendi: “Syrin që e ul shikimin para gjërave që Allahu i ka ndaluar.”

(“Es-Silsiletu Es-Sahihah”)

P. Perçuku