Si të shërosh veten tënde

0
1717

Thotë dijetari i madh Muhammed Bin Salih El Uthejmin -Allahu e mëshiroftë-:

“Sa do të kërkosh prej mjekëve që të largojnë prej teje atë që ti ndien në zemrën tënde, nuk ke për të gjetur (shërim) si Kurani Famëlartë, por për kë (është shërim Ai)?
Përgjigja është: Për ata që besuan, ashtu siç thotë i Lartësuari:
“Thuaj: Ai (Kurani) është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët”.
Surja Fussilet: 44.

Sherh El Kafijetu Esh Shafijeh faqja 128.