Si ta largosh magjinë?

0
2425

Pyetje: “Cili është mjekimi legjitim kundër magjisë?”

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!):
“Mjekimi legjitim bëhet me anë të ajeteve kuranore, siç është surja “El Fatiha”, “El Felek”, “En Nas” dhe me atë që ka ardhur në Sunet prej duave. Po ashtu dhe me anë të lutjeve të lejuara, me të cilat njeriu i lutet Zotit të tij. Ky është mjekimi legjitim ndaj magjisë.”

Fetaua nurun ala ed derb

Përktheu: Unejs Sheme