Si duhet të veprojmë nëse gjejmë fleta të grisura të Kuranit?

0
726

Si të veprojmë nëse gjejmë fleta të grisura të Kuranit ose të librave të ndryshëm ku në to ka ajete të Kuranit?

Këto fleta duhet të gruposen në vende të pastra, larg rrugëve ku kalojnë njerëzit dhe larg vendëve të pista, ose mund të digjen për t’i ruajtur nga moskujdesja e njerzëve. Kjo e bazuar me veprimin e Othmanit, Allahu qoftë I kënaqur me të.

Fetava El- Lexhne Ed-Daime 4/139.
Muhamed Estrefi