Shtëpitë të cilat mbizotëron në ato, rehatia, qetësia dhe lumturia janë të ngritura mbi tre baza

0
617

Shtëpitë të cilat mbizotëron në ato, rehatia, qetësia dhe lumturia janë të ngritura mbi tre baza:

1- Përkujtimi dhe lutja e Allahut të Lartësuar!

2- Madhërimi i Allahut të Lartësuar!

3- Pasimi dhe edukimi me shembullin e Profetit(lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të)!

Shpresoj se do gjeni në tre librat e mi reference të mjaftueshme për secilën bazë!

1- Lutjet dhe Edhkaret!

2-Kuptimi i Emrave të Allahut të përsosura!

3- Shpjegimi i virtyteve profetike të Tirmidhij!

Shejh: Abduraz-Zak Al- Bedr.

Dr. Junuz Telezi