Sa madhështore është kjo Fe

0
192

Sa madhështore është kjo Fe;

– Nje gjysem hurme na largon nga zjarri .

– Sadakaja, lemosha e shuan hidherimin e Allahut.

– Një ditë agjerim na largon nga zjari 70 vite.

– Dy fjalë të lehta që peshojnë rëndë në peshorë ditën e gjykimit, (SubhanaAllahi we bi hamdihi, SubhanaAllahi El-Adhim ).

– Dhe nje e mire dyfishohet me dhjete dhe me teper.

– Abdesi largon gjynahet nga gjymtyrët.

Akoma mendon se xhenneti është i paarritshëm ?

Thotë Allahu në Kuran:
Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar vetën tuaj me gjynahe, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së All-llahut, sepse All-llahu i falë të gjitha gjynahet , Ai është falës dhe mëshirues!”
(Sureja Ez-zumer ajeti 53).

Suad Shabani