Punët që i fusin njerëzit në Xhenet dhe punët që i fusin në Xhehenem

0
1627

“Eshtë pyetur i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Cila është ajo vepër që më së shumti i fut njerëzit në Xhennet?

Pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- tha:

“Devotshmëria ndaj Allahut dhe morali i mirë”.

Iu tha: Cila është ajo vepër që më shumti i fut njerëzit në Zjarr?

Ai iu përgjigj:

“Goja (gjuha) dhe organi gjenital”.

Hadithin e ka bërë HASEN (të mirë) imam Albani -Allahu e mëshiroftë-.