“Prej shkaqeve të pranimit të lutjes është të thuash:

0
857

“Prej shkaqeve të pranimit të lutjes është të thuash: ‘O Zot, O Zot, O Zot!’
Është trasmetuar në hadith:
“ Kur njeriu thotë: O Zot, O Zot, O Zot!
Allahu i Lartësuar thotë:
Çfarë dëshiron të të jap?
(apo diçka të ngjashme),
më pas i përgjigjet lutjes së tij.”

Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë!
Shpjegimi i dyzet haditheve.