“Prej shenjave të lumturisë së njeriut janë:

0
546

“Prej shenjave të lumturisë së njeriut janë:

1. I lehtësohet kryerja e veprave të mira.

2. Veprat i kryen në përputhje me Sunetin.

3. Shoqërohet me njerëz të mirë.

4. Ka moral (edukatë) të mirë me vëllezërit besimtarë.

5. Ju sjell dobi krijesave.

6. Kujdeset për muslimanët.

7. E ruan kohën.”

(Imam Esh-Shatibij “El-I’tisam”, 1/154)

P. Perçuku