Përse e kemi për detyrë ta mësojmë teuhidin?

0
1163

Përse e kemi për detyrë ta mësojmë teuhidin?

1. Sepse Allahu i krijoi xhinët dhe njerëzit për të.

2. Sepse Allahu nuk pranon asnjë vepër në të cilën nuk ka teuhid.

3. Sepse në Xhenet hyjnë vetëm pasuesit e teuhidit.

4. Nëpërmjet teuhidit shpeshtohen veprat e mira.

5. Dhe fshihen mëkatet.

6. Nëpërmjet teuhidit arrihet qetësia shpirtërore.

7. Teuhidi është shkak që njeriu të arrijë ndërmjetësimin e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në botën tjetër.

8. Nëpërmjet teuhidit arrihet udhëzimi dhe siguria.

9. Teuhidi është prej shkaqeve më madhështore që e çlirojnë mendjen e njeriut nga nënshtrimi e robëria ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, nga besëtytnitë, konceptet e shtrembëta e nënshtrimi ndaj idhujve, gurëve, pemëve, të vdekurve, etj.

(“Muhimmatu Et-Teuhid”)
Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku