Pasoje agjërimin e Ramazanit dhe me gjashtë ditë të tjera

0
815

Transmetohet nga Ebu Ejjub radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:
“Kush agjëron Ramazanin dhe e pason me gjashtë ditë agjërim nga muaji Sheval, është njëlloj sikur ka agjëruar gjithë vitin”.

Ahmedi, Muslimi, Ebu Daudi dhe Et-Tirmidhi