Pakesoi fjalet e kota vetem ne keto raste shtoi ato me shume

Ka thënë Er Rabi` Bin Khuthejm -Allahu e mëshiroftë-: “Pakësoji fjalët (pra fol pak) vetëm në nëntë gjëra, në thënien:

1- Allahu ekber (Allahu është më i madhi).

2- La ilahe il-lAllah (Nuk ka të adhuruar me meritë perveç Allahut).

3- SubhanAllah (I Pastër pa të meta është Allahu).

4- Elhamdulil-lah (Lavdërimet i takojnë Allahut).

5- Të kërkosh prej Allahut mirësi.

6- Të kërkosh mbrojtje prej Allahut nga sherri (e keqja).

7- Të urdhërosh për mirë.

8- Të ndalosh nga e keqja .

9- Në leximin e Kuranit.”

📚 Edhkarul Mesai 📚

Brulind Callari

Read Previous

Keto jane veprat e dashura dhe te urryera tek Allahu

Read Next

Mesoja femijes tend dy fjale te bukura para dhe pas ushqimit