“Nuk ke për të qenë i dorëzuar ndaj Allahut, vetëm nëse bashkon mes pesë gjërash:

0
1318

✍️ “Nuk ke për të qenë i dorëzuar ndaj Allahut, vetëm nëse bashkon mes pesë gjërash:

1- T’i besosh ato që je njoftuar, pa dyshuar dhe pa përgënjeshtruar.

2- T’i zbatosh urdhrat dhe të largohesh nga ndalesat me rigorozitet, pa stërmundim dhe pa kundërshtim.

3- Kaderin ta përballësh me durim dhe qenë i kënaqur me Allahun, pa kundërshtuar dhe pa u ligështuar.

4- Të gjykosh me shpalljen, sa herë që has mosmarrëveshje, duke u kënaqur me gjykimin e Allahut.

5- T’i japësh përparësi shpalljes, ndaj çdo fjale dhe çdo mendje.

[Shejh Pr. Dr. Salih Sindij (Allahu e ruajtë!)]
Bledar Ali