“Një shpërblim i merituar (për shkak të veprave të tyre)”

0
1048

Ka thënë Allahu i Lartësuar në Kuranin Famëlartë (kuptimi i ajetit):

“Një shpërblim i merituar (për shkak të veprave të tyre)”. 📖 Surja En Nebe’,
ajeti 26.

Kur Allahu i Lartësuar përmendi banorët e Xhehennemit (zjarrit) tha: “Një shpërblim i merituar”, që do të thotë hynë në zjarr për shkak të punëve të tyre të këqia.

Kur përmendi të devotshmët tha: “Një shpërblim nga Zoti yt…”. 📖 Surja En Nebe’, ajeti 36.

Askush nuk e meriton të hyjë në Xhennet vetëm me veprat e tij, sa do të shumta të jenë ato!

E lusim Allahun e Lartmadhëruar të na bëjë prej banorëve të Xhennetit dhe të na ruaj nga zjarri i Xhehennemit! AMIN!

Brulind Callari