“Një burrë e pyeti Profetin se kur do të ndodhë Kiameti?

0
1894

Enesi që thotë: “Një burrë e pyeti Profetin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)

“Kur do të ndodhë Kiameti?” Profeti ((Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) iu përgjigj: “Çfarë ke përgatitur për të?”

Ai tha: “Asgjë tjetër përveç dashurisë time për Allahun dhe të dërguarin e Tij”.

Atëherë Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) i tha:

“Ti do të jesh me ata që do”.

Buhariu dhe Muslimi.