Nese je i sinqert do te hysh ne Xhenet

0
326

Shejh Abdurrahman El-Berrak (Allahu e ruajttë!): Të mjaftuarit me kryerjen e obligimeve dhe lënien e gjynaheve vlen për të fituar Xhenetin. Siç është transmetuar në hadithin ku Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem pasi u pyet rreth namazit, zekatit e agjërimit, u përgjigj dhe pyetësi ripyeti: “A kam obligim diçka tjetër?”

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem iu përgjigj: “Jo, vetëm nëse dëshiron të kryesh vepra vullnetare!”

Ai tha: “Betohem në Allah që as nuk do të shtoj e as nuk do të pakësoj!”

Pasi personi në fjalë u largua, Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Nëse ka qenë i sinqertë, do të hyjë në Xhenet!”

Hadithin e përcjell Buhariu me nr. (1891) dhe Muslimi me nr. (11).

“Dobi të përfituara nga libri: Dyzet hadithet e Neueuiut”

Unejs Sheme