Në qoftë së i kërkoni hallallin një personi dhe ai nuk e pranon!

0
1382

Në qoftë së i kërkoni hallallin një personi dhe ai nuk e pranon!

Shejh Ibën Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
“Ikën një njeri tek një person, të cilit i ka bërë padrejtësi dhe pastaj i kërkon hallallin, mirëpo ai nuk e pranon dhe nuk ja bën hallall!
Pastaj thotë: “Nuk ta bëj hallall, e dua hakun tim në ditën e Kiametit!”
Këtu themi: “Kur Allahu e di se robi është penduar sinqerisht, me të vërtetë, Allahu e merr përsipër hakun e këtij njeriu që refuzon t’ja bëj hallall!””

| Sher’h Rijadus-Salihinë 6/659 |
B. Gj.