Ndërkohë që je duke qëndruar në shtëpi, shfrytëzoje kohën ne verpra te mira

0
1130

Pejgamberi ynë, Muhamedi alejhi salatu ve selam thotë: “Janë dy begati, të cilave nuk ua dinë vlerën shumica e njerëzve: (ato janë) shëndeti dhe koha e lirë.”
(Transmeton Buhariu)

Dijetari i njohur, Ibën Tejmije – Allahu e mëshiroftë – thotë:
“Vlerat kryesore janë katër: “Dituria, feja, trimëria dhe bujaria.”
“Min’haxhu Es-Sunet” (6/397).

Këto janë vlerat kryesore! Ndërkohë që je duke qëndruar në shtëpi, shfrytëzoje kohën, në mënyrë që të pajisesh me këto virtyte!

Hoxhë Dr.Gazmend Mehmeti