Muslimani është e mira të agjërojë sa më shumë në muajin Shaban

0
804

Agjëro në muajin Shaban!

Shejkh AbdulAziz er Raxh’hij, Allahu e ruajtë:

“Muslimani është e mira të agjërojë sa më shumë në muajin Shaban (muajin në të cilin jemi momentalisht).

Aisheja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, ka thënë:

“Nuk e kam parë Profetin alejhis saletu ues selam duke agjëruar në ndonjë muaj më shumë sesa në muajin Shaban. E agjëronte të gjithë muajin.”

Trasmeton Buhariu dhe Muslimi.

Muslimi ka trasmetuar shtesë hadithit (të mësipërm): “E agjëronte muajin Shaban pothuajse të plotë.”

Profili zyrtar në Twitter.

Anis Agovi