Mos e harro kurre kete lutje.

0
2774
Silhouette of a praying man

Allahu në Kuran thotë: ” E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet “, El Bekare 186

lutja e parë, çdo mëngjes dhe mbremje;

” Bismilahi eledhi la jedurru mea ismihi shej’un fil erdi ve la fi es Semai, ve huve es Semiul alim”, tri herë kur zgjohet nga gjumi, nuk e godet ndonjë epidemi ( fatkeqësi) deri në mbremje!. Ebu Davudi 5088, Tirmidhiu 3388

Me emrin e Allahut, me emrin e të Cilit asgjë nuk mund të sjellë dëm, në Tokë e as në qiell dhe Ai është Dëgjuesi, i Gjithëdijshmi. lutja e dytë kur shef dikë të sëmuar apo me të meta; ”

Elhamdulilahi el -ledhi affani mima ibtelake bihi ve faddaleni ala kethirin mimen haleka tefdila”, Tirmidhiu

Falënderimi i takon Allahut që më ka mbrojtur nga kjo që të ka sprovuar ty dhe më ka begatuar nga shumë krijesat!. lutja e tretë; “O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde nga leproza, çmenduria, zgjeba dhe sëmundjet e këqija”.

Unejs Murati