Momenti më madhështor në Xhennet

0
1536

Momenti më madhështor në Xhennet, kur të thërrasë thirrësi:

“O banorë të Xhennetit, Allahu ju ka premtuar dicka që do tjua plotësojë.

Thonë: Çka është ky premtim?!

A nuk na bëri të jemi faqebardhë, na i rëndoi peshoret e veprave të mira, na futi në Xhennet, na shpëtoi prej zjarrit të Xhehenemit?

Aty hiqet pengesa dhe shohin Atë, të Lartmadhëruarin. Allahu nuk iu ka dhuruar diçka më të dashur tek ata, sesa shikimi i Tij, I
Lartmadhëruar qoftë!

Allahu na e mundësoftë ta përjetojmë këtë moment!

Suad Shabani