Mjerë për ate që mërzitet me begatit që i jep Zoti

0
1298

Shejhul islam Ibn Tejmije thotë:
Unë e di që shejtani dëshiron përçarjen midis besimtarëve, por unë kurrë nuk do të jem ndihmësi i tij për t’i përçarë vëllezërit e mi muslimanë.

Shejhul islam Ibn Tejmije thotë:
Ai që në zemrën e tij ka sëmundje atëherë ai do të marrë prej çdokujt atë fjalë që i përshtatet sëmundjes së tij.

Imam Ibn Kajjim thotë:
Nuk ka gjë më të dëmshme për njeriun sesa kur ai velitet prej begative te Zotit, sepse ai nuk e sheh atë si begati dhe për pasojë nuk e falënderon Allahun për të dhe as nuk gëzon për të, por zemrohet me të dhe ankohet prej saj.