Me keto të dyja këto plotësohet feja jote.

0
1707

Shejkhul Islam Ibn Tejmijjete -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:

“Vërtet Istigfari (kërkimi faljes nga Allahu i Lartësuar) dhe Teuhidi (veçimi i Allahut në adhurim, pra të adhurohet vetëm Allahu dhe askush tjetër bashkë apo përkrah Tij) janë që me të dyja këto plotësohet feja.
Ashtu siç ka thënë Allahu i Lartësuar (kuptimi i ajetit):

“Dije (mëso) se nuk ka të adhuruar tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut dhe kërko falje për gjunahun tënd për të besimtarëve dhe besimtareve…”.

📖 Surja Muhammed; ajeti 19.

Brulind Callari