Lutjet e mengjesit dhe te mbremjes

0
2174

Prej dhikrit te mengjesit dhe mbremjes

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se i Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Kur ndonjeri nga ju gdhihet (e arrin mengjesin) le te thote ‘esbahtu uthnije alejke hamden ue esh’hedu en la ilahe il-lAllah’ tre here. Dhe kur te ngryset (e arrin mbremjen thote emsejtu) le te thote te njejten gje”.

Shenon En-Nesai ne “El-Kubra” (10406) dhe ne “Amelu El-Jeum uel-Lejleh” (541). Hadithin e ka konsideruar te mire (hasen) Shejh Mukbili (Allahu e meshirofte!) ne “Xhamiul- Sahih lejse fi Sahihajn” (2/443)

Unejs Sheme