Lutja(duaja) ditën e merkur nga sunetet e harruara!…

Lutja(duaja) ditën e merkur nga sunetet e harruara!…

�Transmeton Xhabir ibën Abdilahi radijAllahu anhu se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka bërë dua në xhamin el Fet’h tri ditë, të hënën, të martën dhe të mërkurën, iu është pranuar duaja në ditën e merkur mes dy namazeve(mes drekës dhe ikindis), u hetua përgëzimi në fytyrën e tij”. “Xhabiri radijAllahu anhu ka thënë: Nuk më ka goditur ndonjë çështje e rënd vetëm se kam kërkuar at moment (orë) që të bëjë dua në të duke e ditur përgjigjen”.

�1. Transmeton Buhariu në Edeb el Mufred, Ahmedi, el Bezari dhe të tjerët, hadithin e bënë të mirë Albani në “Sahih el Edeb el Mufred”, 704/ 542 fq: 262

�2. Sheikh Husejn el Avaisheh Allahu e ruajttë në “Sherh Edeb vel Mufred” 2/380-382 “ iu pranua atij mes dy namazeve ditën e mërkurë”, ka thënë Sheikhu ynë (dmth Albani) duke iu përgjigjur pyetjes time për këtë “ vepra e sahabiut na qartëson se kjo është nga sunetet që adhurohet Allahu me të”(kuptimi i fjalës së sheikh Albanit)

�3. Sheikhu el Islam ibën Tejmije Allahu e mëshiroftë në “ Iktidau es Sirat” 1/433 thotë: Me këtë hadith vepruan shumë grupe nga shokët tonë dhe të tjerë, duke e kërkuar(prit) këtë ditë për lutje ashtu siç u transmetua për Xhabirin, nuk është transmetuar se Xhabiri radijAllahu anhu e ka kërkuar këtë dua në vend të caktuar por në kohë të caktuar”.

�4. El Bejhakiu në “ Shu’bel Iman”2/46 thotë: “ Kërkohet lutja në kohë, gjendje dhe vende që në to shpresohet të pranohet, nga kohët është dita e mërkurë mes drekës dhe ikindis”.

�“ ….se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka bërë dua në xhamin el Fet’h tri ditë, të hënën, të martën dhe të mërkurën, iu është pranuar duaja në ditën e merkur mes dy namazeve(mes drekës dhe ikindis), u hetua përgëzimi në fytyrën e tij”. “Xhabiri radijAllahu anhu ka thënë: Nuk më ka goditur ndonjë çështje e rënd vetëm se kam kërkuar at moment (orë) që të bëjë dua në të duke e ditur përgjigjen”. Transmetuesi: Xhabir ibën Abdilah, shkalla e saktësisë: transmetimi i Ahmedit i mirë, muhadithi: El Mundhirij në “Tergib ve Terhib” 2/208

�“…se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka bërë dua në xhamin el Fet’h tri ditë, të hënën, të martën dhe të mërkurën, iu është pranuar duaja në ditën e merkur mes dy namazeve(mes drekës dhe ikindis), u hetua përgëzimi në fytyrën e tij”. “Xhabiri radijAllahu anhu ka thënë: Nuk më ka goditur ndonjë çështje e rënd vetëm se kam kërkuar at moment (orë) që të bëjë dua në të duke e ditur përgjigjen”. Transmetuesi: Xhabir ibën Abdilah, shkalla e saktësisë: i mirë, Muhadithi: Albani në “ Sahih El Edeb el Mufred”, fq 262, nr: 542

� “…se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka bërë dua në xhamin el Fet’h tri ditë, të hënën, të martën dhe të mërkurën, iu është pranuar duaja në ditën e merkur mes dy namazeve(mes drekës dhe ikindis), u hetua përgëzimi në fytyrën e tij”. “Xhabiri radijAllahu anhu ka thënë: Nuk më ka goditur ndonjë çështje e rënd vetëm se kam kërkuar at moment (orë) që të bëjë dua në të duke e ditur përgjigjen”. Transmetuesi: Xhabir ibën Abdilah, shkalla e saktësisë: i mirë, Muhadithi: Albani në “ Sahih Et Tergib ve Et Terhib”, 2/49 nr: 1185

U. Murati-Daku

Read Previous

Cfare do tu thote Allahu banoreve te Xhenetit kur te futen ne Xhenet

Read Next

Kurre mos i largo nga jeta jote keto 4 persona