Lutja qe duhet te thuash kur del nga shtepia

Transmetohet prej Enesit -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë:

“Kur një person del nga shtëpia e tij dhe thotë:

“Bismil-lah, teuekeltu àla Allah ue la haule ue la kuuete il-la bil-lah”.

(Me emrin e Allahut, iu mbeshteta Allahut dhe nuk ka ndryshim dhe forcë veçse prej Allahut).

I thuhet këtij personi: U udhëzove, u mjaftove dhe u ruajte, shejtani largohet prej tij dhe i thotë një shejtani tjetër: Çfarë mund t’i bësh një personi që është udhëzuar, i mjaftuar dhe i mbrojtur”.

Transmeton Ebu Daud, Tirmidhiu dhe e ka saktësuar imam Albani -Allahu i mëshiroftë-.

Prandaj ti o musliman/e që nuk e di këtë dua (lutje) mësoje vetë dhe mësoja atë të tjerëve që të përfitojnë edhe ata.

Read Previous

Cfare duhet te them kur ti lutem Zotit tim?

Read Next

10 veprat qe ju fshijne gabimet dhe gjynahet