Lutja me e dobishme, me madheshtore dhe me e perkryerja

0
2699

Surja El Fatiha

1. Me emrin e Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit!

6. Na udhezo (na perforco) ne Udhen e Drejte.

7. Ne udhen e atyre te cilet i begatove me te mira dhe jo ne te atyre me te cilet je i hidheruar e qe kane humbur.

Ibn Tejmije thote: Lutja me e dobishme, me madheshtore dhe me e perkryerja eshte lutja e sures El Fatiha.