Lutja e atij që i është bërë padrejtësi!

0
1613

Lutja e atij që i është bërë padrejtësi!

Prej të birit të Abbasit -Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve- se pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- kur e dërgoi Muadhin -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- në Jemen, ndër të tjerash i tha:

“Ruhu (ki kujdes) nga lutja e atij që i është bërë padrejtësi, sepse nuk ka midis saj (lutjes së tij) dhe Allahut pengesë”.

📚Transmeton imam Buhariu -Allahu e mëshiroftë- me numër hadithi 2448,