Llogarite veten para se të jetë shumë vonë.

0
1840

Llogarite veten para se të jetë vonë.

Llogarite se sa herë e ke përfunduar leximin e Kur’anit duke e medituar atë.

Llogarite se sa rekate namaz ke falur me përkushtim dhe nënshtrim të plotë ndaj Allahut xhele ue ala.

Llogarite se sa lutje ke bërë sipas edukatës së saj.

Llogarite se sa të devijuar ke kêshilluar.

Llogarite se sa gjëra të ndaluara ke evindetuar.

Dhe, llogarite se sa vese të këqija ke lênë pas dore.

Suad Shabani