Ky eshte bashkeshorti i mire qe duhet te martoheni

0
4080

Një prej dijetarëve e kanë pyetur:

Kujt t’ia japë vajzën?”

I thotë: “Jepja atij që është fetar (që ka frikë Allahun), sepse nëse do ta dojë, do ta  respektojë e  nëse   nuk do  ta  dojë,  nuk do  t’i  bëjë padrejtësi.”  

Kur  burri  është fetar i  mirë,  kjo  e pengon atë që t’i bëjë padrejtësi gruas së tij (në të ardhmen).

Ibn Tejmije rahimehullah  ka thënë: “Atij i cili vepron mëkate haptazi (që është larg fesë), nuk lejohet t’i jepet vajza (me fe të mirë,  e ndershme,  e moralshme).”

Edhe për nga ana e vajzës, duhet të përzgjidhet një burrë që ka fe dhe sjellje të mirë.

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka paralajmëruar:

Nëse dikush, të cilin e pëlqeni në fe e moral, ua kërkon vajzën, martojeni. Në të kundërtën do të ketë kaos të madh në tokë.” Tirmidhiu.

Allahu  thotë:  “Jetoni  e  silluni  mirë  me  to!”  Nisa,   19.   Kjo  është  porosi  dhe  urdhër  prej  Allahut. Myslimani është i obliguar që ta kalojë jetën mirë me gruan e tij. Kjo sjellje duhet të jetë ajo që është më e mira, duke përfshirë fjalë dhe veprat. Kështu, kur burri i drejtohet gruas, t’i drejtohet me fjalë të mira,  me  shprehje  të  bukura  e  të  buta,  jo  me  vrazhdësi  dhe  arrogancë.  Gjithashtu,  me  veprime  të mira e jo me ashpërsi.

Pejgamberi  salAllahu  alejhi  ue  selem  thotë:  “Ju  porosis  që  të  silleni  mirë  me  gratë  e  juaja!”  do  të thotë  duhet  të  silleni  mirë  me  to  me  të  gjitha  fjalët  dhe  veprat  e  juaja,  vazhdimisht  ta  këshilloni porositni  njëri-tjetrin  për  t’u  sjellë  mirë  me  gratë,  duke  qenë  ky  një  lloj  amaneti  i  përhershëm  ndaj njëri-tjetrit. Ky  urdhër  vlen  edhe  më  shumë  në rastin  kur  personi  e  di  se  një  burrë  nuk  sillet  mirë  me  gruan  e  tij  dhe  shkon  për  ta  këshilluar  dhe porositur që të sillet mirë ngase kështu na ka porositur Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem. Nëse ne e  zbatojmë  këtë  urdhër,  edhe  jeta  jonë  bashkëshortore  do  përmirësohet  (e  nuk  do  të  vazhdojnë brengat, shqetësimet, mosprehja në martesë etj.).